Welcome to MU Online Forum

MUOptinet #1 97d 100x http://muoptinet.com => Новини/News => Topic started by: MU on July 03, 2018, 07:22:46 PMTitle: GUILD HOF EVENT RULES - ПРАВИЛА
Post by: MU on July 03, 2018, 07:22:46 PM
GUILD HOF EVENT ПРАВИЛА

На всеки желаещ гилд да участва ще бъдат извикани Гилд Мастърите от АДМИНА.
Гилдии, които са с подобни имена, ще бъдат третирани като един гилд. Пример: KeepCalm и KeepCa1m / ICONS и IC0NS.
Всеки Гилд има право да участва с 5 героя, като единия от участниците трябва задължително да е Гилд Мастъра. Когато записването приключи, всички участващи герои трябва да се съберат пред външните порти на Замъка в Давиас с координати 25 25.
Смени могат да се правят преди всеки дуел. Ако някой от играчите го дропи по време на битка, се продължава дуела без да се прекратява или вкарва нов играч от съответния гилд.
ХОФ-ът ще се провежда Гилд срещу Гилд, като битката ще продължи докато всички герои от единия Гилд бъдат убити. Героите, които бъдат убити не трябва да се връщат освен ако техния Гилд е победил.
Ще бъде забранено да се ползват Диноранти, кончета,сатани, телепорт и масов телепорт от Соул Мастърите, както и бъферите. На ивента идвате с стац като за ХОФ ивент. Всякакви нередности по отношение колко виталити сте сложили или агилити ( при Соул Мастърите) ще се следят. Позволено е да се ползва щит само при Соул Мастърите и Меджик Гладиаторите.
По време на битката героите нямат право да излизат от замъка, а тези които не са извикани нямат право да влизат вътре, защото ще бъде дисквалифициран техния Гилд.
Наградата за Гилда победител ще бъде:
1во място – 20 бокса + 5
2ро място – 10 бокса + 5

==================================================================================
GUILD HOF EVENT RULES

Every Guild Master from the Guilds that want to participate will be summoned by the ADMIN.
Guilds that their names are similar, will be treated as one guild. Example: KeepCalm and KeepCa1m / ICONS and IC0NS.
Every Guild will have the right to participate with 5 heroes, as one of the participants must be the Guild Master. When the signing up finish, all the participants have to gather in front of the Castle Gates in Davias with coordinates 25 25.
Substitutes can be made before each duel. If any of the players is disconnected during the fight, the duel continues without canceling it or entering a new player from that guild. 
The HOF will be Guild vs Guild, as the fight will last until all heroes from one of the Guilds are killed. The heroes, who are killed are forbidden to come back, unless their Guild is the winner.
It will be forbidden to use Dinorants, Horn of Unilia, Satans, for the Soul Masters to use Teleport or Mass Teleport and Buffers. At the event you have to come with stats for HOF Event. Every irregularities when it comes to vitality and agility (for Soul Masters) will be watched. Shields are allowed only for Soul Masters and Magic Gladiators.

During the fight the heroes are not allowed to leave the Castle, as for the ones who are not summoned are not allowed to go inside, because their Guild will be disqualified.
The price for the Guild winner will be:
1st place – 20 boxes + 5
2nd place – 10 boxes + 5